Trước và sau khi điều trị dày sừng nang lông bằng giải pháp Dr Michaels

TRƯỚC VÀ SAU

Lưu ý: hiệu quả của việc sử dụng giải pháp Dr Michaels Dermatinex có thể khác nhau từ người này sang người khác.

Trước khi sử dụng Dr Michaels Sebotinex Sau khi sử dụng Dr Michaels Sebotinex

dày sừng nang lông

dày sừng nang lông

dày sừng nang lông

dày sừng nang lông